Czynności notarialne

W naszej Kancelarii bezpłatnie otrzymają Państwo wszelkie porady i informacje związane z planowaną czynnością notarialną – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty.

Notariusz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonuje między innymi następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne takie jak – umowa sprzedaży, darowizny, umowa zniesienia współwłasności, umowa o dział spadku, umowa majątkowa małżeńska, umowa o podział majątku wspólnego małżonków, umowa lub statut spółki, testament (w tym z zapisem windykacyjnym), umowa o dożywocie, akt / umowa ustanowienia hipoteki, służebności, użytkowania, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, akt ustanowienia fundacji, udzielenie pełnomocnictwa, oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. (w tym z umowy o najem okazjonalny lokalu) oraz inne umowy nazwane i nienazwane
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia – własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • spisuje protokoły takie jak – protokoły zgromadzeń spółek, zgromadzeń spółdzielni, stowarzyszeń, organizacji społecznych i innych osób prawnych; protokół dziedziczenia; protokół przyjęcia bądź odrzucenia spadku; otwarcia testamentu; protokół dotyczący stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej; protokół otwarcia strony internetowej i inne
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat świadczonych usług prosimy o kontakt z Kancelarią.